Am Anfang ist der Punkt

Peter Kotauczek

Bukarester Manifest

Am Anfang ist der Punkt

Am Anfang ist der Punkt - die Weltbildmaschine, Peter Kotauczek

Den Rest des Beitrags lesen »

Hartensteiner Manifest

Painted Plottings

Plotted Paintings

Hartensteiner Manifest

Peter Kotauczek

Gemälde "Metropolis" von Peter Kotauczek

Metropolis © Peter Kotauczek

Den Rest des Beitrags lesen »